Declaration (Latvian)

DEKLARĀCIJA

Mēs, 1998.gada 20.-24. jūnijā Viļņā notikušā Pasaules Etnisko Reliģiju kongresa dalībnieki, esam sapulcējušies, lai apliecinātu savu atbalstu Eiropas un citu pasaules daļu tautu etniskajām, senajām, dabas un/ vai tradicionālajām reliģijām.

Katra kultūra, tajā skaitā senās reliģijas un ticības, ir jāvērtē un jāciena vienādi. Katrai pasaules daļai un katrai tautai ir savas īpašas vietējas tradīcijas (ticība, pasaules uztvere, mītoloģija, folklora u.t.t.), kas apliecina tās mīlestību pret savu zemi un vēsturi un godā katras Dabas radības svētumu. Tāpat kā Dabā sadzīvo visdažādākā dzīvā radība, arī cilvēce var brīvi attīstīties, neraugoties uz daudzajām kultūru izpausmju atšķirībām.

Saskaņā ar mūsu seno tradicionālo ētiku ir jāgodā un jāaizsargā Zemi un visas tās dzīvās radības. Mums kā cilvēcīgām būtnēm ir jārod savu vietu līdzās pārējai dzīvajai pasaulei, nevis ārpus tās vai nošķirti no pārējās dzīvībajām radībām.

Mēs rodam kopēju pasaules izpratni, kas nav balstīta uz mūsu kopējās pagātnes savstarpējām nesaskaņām un naidu. Reliģijas, kas sludina, ka tām vienīgajām ir taisnība pagātnē ir sekmējušas etnisko un/ vai “pagānu” reliģiju vajāšanas un iznīcināšanu. Mūsu uzdevums ir dzīvot mierā un saskaņā un tiekties pēc visu reliģiju, ticību un uzskatu piekritēju sadarbības.

Mēs ticam, ka jaunās individuālo un intelektuālās brīvības un vispasaules uzskatu un informācijas apmaiņas ēras sākums dos mums iespēju atkal atgriezties pie mūsu pašu senajām garīgajām saknēm, lai atgūtu savu reliģisko mantojumu. Mēs esam Dabas pielūdzēji, tādi pat kā lielākā daļa cilvēces, kas to darījusi lielāko tiesu savā vēsturē.

Vienīgi senās reliģijas dod mums mīlestību un cieņu pret visu, ko mēs visapkārt redzam un jūtam, pieļaujot visdažādākos ticības veidus, kas uzsver patiesu sirds šķīstību, skaidras domas un cienījamu rīcibu katrā mūsu dzīves brīdī, kamēr vien tā pastāv.

Būsim lepni par mūsu atdzimušajām reliģijām! Mūsu jaunā Visuma kopības ideja iedrošina ļaudis nepalikt ieslēgtiem naida un skaudības sienās pret visiem, kuŗi nav šaipus tām. Sagŗausim šīs sienas, atvērsim acis un atklāsim apvārsni visai cilvēcei!

Mēs izveidojām Pasaules Etnisko Reliģiju kongresu (WCER), lai sekmētu visu etnisko reliģiju grupu attīstību un savstarpējo sadarbību. Mūsu devīze ir: “Vienotība dažādībā”.

1998.gada 23. jūnijā

Read the Declaration translated in the following languages

Declaration (Czech) / Declaration (Danish) / Declaration (Dutch) / Declaration (France) / Declaration (Greek) / Declaration (Italian) / Declaration (Latvian) / Declaration (Lithuanian) / Declaration (Russian) / DEKLARATION (German)