Declaration (Lithuanian)

DEKLARACIJA

 

Mes, Pasaulio Prigimtinių Religijų Kongreso dalyviai, susirinkę Vilniuje 1998 m birželio 20-24 dienomis, rei kiame solidarumą su Europos ir kitų pasaulio regionų prigimtinėmis, etninėmis ir tradicinėmis religijomis.

Mes teigiame, jog visos kultūros, prigimtinės religijos bei tikėjimai turi būti lygiai gerbiamos ir vertinamos. Kiekvienas regionas ir žmonių bendrija turi savo vietines tradicijas (prigimtinį tikėjimą, pasaulėjautą, mitologiją, folklorą ir kt.), kurios i rei kia meilę savo kra tui ir istorijai, pagarbą gyvybės ventumui ir gamtos dievi kumui. Taip kaip gamta gyvuoja savo kūrinių įvairove, taip ir žmonija turėtų laisvai, be trukdymų, reiktis kultūrų įvairove.

Mes manome, atsižvelgdami į mūsų tradicinę dorovę, jog Žemė ir visi jos kūriniai turi būti gerbiami ir apsaugoti. Mes, žmonės, turime matyti save visuotinės gyvybės dalimi, o ne atskirai nuo visos kūrinijos.

Mes suvokiame mūsų likimo ir būklės pasaulyje bendrumą, nes istori kai kentėjome persekiojimus ir nepakantumą. Prigimtinės arba “pagonių” religijos patyrė daug skriaudos ir ir naikinimo, Tai darė religijos, kurios skelbėsi turinčios tiesos monopolį. Tačiau mes nuo irdžiai trok tame gyventi taikoje ir harmonijoje, ir siekiame visų religijų ir tikėjimų žmonių sutarimo ir bendradarbiavimo.

Mes tikime, jog ateina žmonių asmeninės ir intelektualinės laisvės laikai, o globalinės informacijos ir pažiūrų apsikeitimo galimybės sudarys sąlygas atsigręžti į savo prigimtines dvasines i takas ir atgaivinti protėvių paveldą. Mes esame gamtameldžiai ir priklausome ilgiausiai gyvavusiai žmonijos tradicijai. Tikra prigimtinė religija žadina meilę ir pagarbą visam mus supančiam pasauliui, ji priima visas gerbimo formas, kuriose gyvas nuo irdumas, tyra mintis ir kilnus elgesys visais mūsų gyvenimo momentais.

Didžiuokimės mūsų atgimstančiais prigimtiniais tikėjimais .Mūsų naujasis universalizmas kviečia atmesti neapykantą ir įtarumą atžvilgiu tų, kurie yra anapus dirbtinių sienų. Lai sugriūna itos uždarumo pertvaros ir atsiveria platūs žmonijos akiračiai.

Mes įkuriame “Pasaulio Prigimtinių Religijų Kongresą” ( World Congress of Ethnic Religions /WCER/ ), kuris turės padėti prigimtinėms arba etninėms religijoms gyvuoti ir bendradarbiauti tarpusavyje. Mūsų ūkis “Vienovė įvairovėje”.

Oyvind SILJEHOLM ARNESEN ( Norvegija),  Hans BERGHMANS (Belgija ),
JanisBRIKMANIS (Latvija),  Denis DORNOY ( Prancūzija),
Audrius DUNDZILA (JAV),  Arwind GHOSH ( Indija),
Morten GROLSTED (Danija),  Surinder Paul ATTRI ( Indija)
Vadim KAZAKOV (Rusija),  Stefan KLUGE (Vokietija),
Todor Kaškurevič ( Baltarusija),  Koenraad LOGGHE (Belgija),
Giuseppe MAIELLO ( Čekija),  Halina Lozko ( Ukraina)
Geza von NEMENYI ( Vokietija ),  Staško Počebovski ( Lenkija ),
Vlasis RASSIAS ( Graikija ),  Rajinder SINGH ( Indija ),
Nikolaj SPERANSKIJ ( Rusija ),  Michael STRMISKA ( JAV ),
Jonas TRINKŪNAS ( Lietuva ),  Laila WIBERG ( VEDIJA),
Catrin WILDGRUBE ( Vokietija )

1998 m birželio 23 d Vilnius

Read the Declaration translated in the following languages

Declaration (Czech) / Declaration (Danish) / Declaration (Dutch) / Declaration (France) / Declaration (Greek) / Declaration (Italian) / Declaration (Latvian) / Declaration (Lithuanian) / Declaration (Russian) / DEKLARATION (German)